Verlof

Ziekteverzuim/naar de dokter

Indien uw kind ziek is, wilt u dan voor 9.00 uur de school hiervan op de hoogte stellen? Dit kunt u doen met een absentiemelding in de Social Schools app. Wij verzoeken u te vermelden om welke klacht het gaat in verband met eventueel besmettingsgevaar.

 

Niet alleen naar huis

Als een doktersbezoek onder schooltijd valt, vragen wij u dit vooraf schriftelijk of mondeling aan de leerkracht te melden. Wij willen dat u persoonlijk uw kind op school ophaalt. Onder schooltijd worden namelijk geen kinderen alleen naar huis gestuurd in verband met onze verantwoordelijkheid voor de kinderen.

Alleen leerlingen van groep 7 en 8 mogen na een schriftelijk of telefonisch verzoek aan de leerkracht, zelfstandig naar de dokter of tandarts.

 

Schoolverzuim/extra verlof

Sinds de herziening van de leerplichtwet per 1 augustus 1984, zijn ook de regels van verlof buiten de schoolvakanties aangepast.

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de vakanties zijn bij de directeur verkrijgbaar. Deze aanvraag moet, eventueel met een werkgeversverklaring, ook weer bij de directeur worden ingeleverd. Over een verlofaanvraag van minder dan 10 dagen beslist de directeur. Als het een aanvraag van meer dan tien schooldagen betreft, wordt deze doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar.

 

Extra vakantieverlof

Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan eenmaal per schooljaar vrij worden gegeven voor extra vakantie. Indien van toepassing moet bij uw aanvraag een werkgeversverklaring gevoegd worden waaruit dit blijkt. Verder is het belangrijk om te weten dat:

  • De aanvraag minimaal vier weken van tevoren bij de schoolleiding moet worden ingediend;
  • De verlofperiode ten hoogste tien schooldagen mag bestaan;
  • De verlofperiode niet in de eerste twee weken van het schooljaar mag vallen.

 

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden

Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

  • Verhuizing (ten hoogste 1 dag.);
  • Bijwonen huwelijk bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad;
  • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot de 4e graad;
  • Het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum en het 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders.

 

Geen reden voor verlof is:

Vakantie in een goedkope periode of in plaats van een speciale aanbieding.