ons onderwijs

Openbaar onderwijs: niet apart maar samen

 

De Schatkaart is een openbare basisschool voor kinderen binnen de leeftijdsgroep van het basisonderwijs. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor en biedt ruimte aan ieder kind en iedere leerkracht.

 

De openbare school brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat kinderen met elkaar omgaan op basis van gelijkwaardigheid. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. De openbare school leert kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. In het openbaar onderwijs leren kinderen door ontmoeting. Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet ertoe.

 

Ons onderwijs

In de ochtend zijn de kinderen gestructureerd en op eigen (groeps)niveau aan het werk.Tijdens het werk zijn de kinderen bezig met het aanleren van (technisch)lezen, spellen, schrijven en rekenen op basis van directe instructie. Ieder kind krijg instructie en werkt op eigen niveau. Dit wordt bijgehouden in de groepsplannen. Iedere periode worden de groepsplannen geëvalueerd en waar nodig aangepast en aangevuld.

Het lesaanbod is voor de hele niveaugroep hetzelfde, maar er zijn tussen kinderen wel individuele verschillen in tempo en ontwikkeling. Het samenwerken tussen kinderen die met en van elkaar leren is mede daarom belangrijk. Tijdens en/of  in de laatste week van de periode vindt toetsing plaats.

 

De leerkracht geeft directe instructie aan niveaugroepjes en helpt kinderen individueel waar nodig. In de onderbouw wordt in de ochtend ook bewegingsonderwijs gegeven.

 

In de middag wordt er op de Schatkaart aan projecten gewerkt vanuit de aanpak van Leskracht (ontdekkend leren).

De Regenboog Wereldkist en Spectrumbox zijn tastbare en digitale leeromgevingen voor de middenbouw en bovenbouw inclusief:

  • Thematische aanpak voor wereldoriëntatie en taal
  • Curriculumdekkende driejaren cyclus
  • Digitaal bronnenmateriaal
  • 7 stappen van onderzoekend en ontwerpend leren
  • Realisatie van wetenschap & technologie onderwijs (W&T)

 

In elke bouw worden thema’s aangeboden waar alle kinderen in de bouw aan meedoen. Dit wordt, in de midden- en bovenbouw, gegeven met behulp van Leskracht. Hiermee wordt een integrale leeromgeving gecreëerd met een digitale content. De kinderen werken met een verzamel-map en fysiek materiaal. Er wordt tijdens de projecten aandacht besteed aan vaardigheden als Nederlands, rekenen, techniek, wetenschap en kunstzinnige activiteiten. Daarnaast zijn aandacht voor onderzoeksvaardigheden, ondernemerschap, omgangsvormen, talentontwikkeling en eigenaarschap ook een belangrijk onderdeel.

 

De leerkracht begeleidt kinderen tijdens ontdekken en leren. Ook worden klassikale lessen aangeboden aan de groep die passen bij het thema.

 

In het lokaal is duidelijk zichtbaar aan welk thema wordt gewerkt. Daarvoor worden onder andere de demonstratietafel en de presentatiekast van Leskracht gebruikt. Bij elk thema wordt gedurende het project een prikbord gevuld. Het geeft kinderen, leerkrachten, ouders, maar ook andere geïnteresseerden een beeld van de inhoud en ontwikkeling van het project. Een project wordt vaak afgesloten met een presentatie door de (groepjes) kinderen voor de groep. Hierbij kunnen ouders uitgenodigd worden.