Extra ondersteuning

De zorg op de Schatkaart is erop gericht om zo verantwoord mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van elk kind. Met behulp van gegevens en informatie van de leerkrachten wordt iedere leerling gevolgd tijdens de periode op de basisschool via een systeem van leerlingbespreking, groepsplannen, methodetoetsen en toetsen uit het CITO-leerlingvolgsysteem. Indien nodig maken de groepsleerkrachten van de leerlingen een handelingsplan. Dit gebeurt altijd met uw medeweten; het wordt met u besproken en u ondertekent het.
Lichte ondersteuning:

Doordat we werken met leerlijnen in meer jaarlijkse groepen kunnen wij het onderwijs voor leerlingen die wat meer of minder moeite hebben met de lesstof goed verzorgen. 
We hanteren een dyslexiebeleid op de Schatkaart en de leerkrachten zijn voldoende in staat (waar nodig met begeleiding) om dit uit te voeren. Wel vinden wij op de Schatkaart dat dit een ontwikkelpunt moet blijven. Dit geldt trouwens voor het hele taal/lees/spellinggebied. Wel signaleren de leerkachten bijtijds eventuele rekenproblemen en daar wordt dan  adequaat extra hulp op ingezet. Met  onderwijsadviesdiensten wordt in het team expertise van buiten gehaald. Ook het samenwerkingsverband kijkt, indien we dat vragen, mee. Op het gebied van lichte gedragsproblemen zijn de leerkrachten handelingsvaardig. Beleid voor gedrag is aanwezig op de Schatkaart. Indien we ondersteuning van buiten nodig hebben weet de school de wegen goed te vinden bij onder andere team jeugd, onderwijs advies en het samenwerkingsverband.

 

Leerlingenzorg 
Op de Schatkaart houdt de Intern Begeleider de ontwikkeling van de kinderen in de gaten en ondersteunt de leerkrachten hierin. Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg binnen school.

De leerlingenzorg is binnen de school goed georganiseerd. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt opgesteld voor leerlingen die ondanks veel extra begeleiding toch meer ondersteuning nodig hebben en eventueel een aangepast onderwijsprogramma volgen. Het ontwikkelingsperspectief is verplicht voor:

  • Leerlingen die meer dan anderhalf jaar leerachterstand hebben en onvoldoende 
    vaardigheidsgroei laten zien.
  • Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben dat afwijkt van het reguliere lesaanbod.
  • Leerlingen die niet het verwachte niveau van eind groep 8 gaan halen.

Er wordt geen OPP opgesteld voor leerlingen die ondersteuning krijgen vanuit het reguliere (basis)ondersteuningsaanbod, zoals bijvoorbeeld dyslexie. Deze individuele voortgang wordt nauwkeurig gevolgd in de groepsplannen die voor rekenen, spelling en lezen worden bijgehouden.
Het ontwikkelingsperspectief geeft aan welk onderwijsaanbod en welke ondersteuning de leerling nodig heeft om het te verwachten eindniveau in groep 8 te halen. De leerlingenzorg wordt tussentijds en aan het einde van ieder schooljaar geëvalueerd.

Binnen de school is er medische zorg mogelijk op aanvraag.

 

Deskundigheid:
De leerkrachten zijn pedagogisch, didactisch en organisatorisch voldoende in staat om passend onderwijs in hun groep toe te passen zoals staat beschreven in ons basisondersteuningsprofiel. Hierbij wel rekening houdend met eventueel ontwikkelpunten. De leerkrachten scholen zich voortdurend om hun eigen deskundigheid op een goed niveau te houden. Iedere leerkracht krijgt training in het coöperatief leren en Leskracht (ons projectonderwijs). Onze deskundigheid op het gebied van dyslexie is vergroot doordat we bij aanvang van het schooljaar 2015-2016 een training hebben gehad en met deze kennis ons dyslexiebeleid hebben herschreven.

 

Pedagogisch klimaat:

Het pedagogisch klimaat is gewaarborgd door de aanwezigheid van omgevingsfactoren, die positief invloed hebben op het welbevinden van de leerlingen (groeps- en instructietafels, stilteruimte, ondersteunende materialen enz).

 

Afstemming, opbrengstgericht en planmatig werken:

De afstemming op het gebied van onderwijstijd, aandacht voor individuele verschillen bij de leerling, materialen en lesstof ervaren we als  voldoende aanwezig.
We hanteren op de Schatkaart ambitieuze doelen voor iedere leerling. Dit betekent dat we zoveel mogelijk willen halen uit de kinderen en altijd streven naar het hoogst haalbare voor ieder kind.

 
We gebruiken een goed leerlingvolgsysteem, analyseren systematisch de resultaten van de leerlingen en we stellen deze op vaste momenten bij. Dit stelt ons in staat om eventuele problemen bij leerlingen vroegtijdig te signaleren. Het spreekt voor zich dat er een voortdurende verdere ontwikkeling blijft bestaan.

 

Schoolondersteuningsprofiel.

Vanaf 1 augustus 2014 maakt onze school deel uit van het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Delflanden.  Dit samenwerkingsverband bestaat uit de basisscholen, die gehuisvest zijn in Delft, Den Hoorn, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Schipluiden. Tevens de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, die gehuisvest zijn in deze vier gemeenten. (www.ppodelflanden.nl)

Doel van deze samenwerking is om kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar een passende onderwijsplek aan te kunnen bieden.

Voor ouders en andere betrokkenen hebben scholen met elkaar afspraken gemaakt over de basisondersteuning in de basisscholen. Basisondersteuning betekent hier dat basisscholen afgesproken hebben om een bepaald onderwijsniveau te kunnen leveren. Indien kinderen meer dan deze basisondersteuning nodig hebben, dan zijn er aanvullende arrangementen mogelijk of er wordt naar een speciale lesplaats gezocht bij een van de andere scholen binnen het samenwerkingsverband. De wetgeving met betrekking tot Passend Onderwijs geeft aan dat iedere school een schoolondersteuningsprofiel dient te hebben, zodat ouders een goed zicht krijgen op het profiel van de school. Binnen het samenwerkingsverband kan een dekkend netwerk van voorzieningen aangeboden worden. Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband geeft hier meer informatie over.

 

Alle scholen hebben daarvoor een schoolondersteuningsprofiel gemaakt op basis van dit model.

De komende jaren zullen deze schoolondersteuningsprofielen verder ontwikkeld gaan worden, zodat ze een duidelijker functie kunnen gaan krijgen met betrekking tot het informeren van ouders  en andere belangstellenden.

Op dit moment zien wij deze schoolondersteuningsprofielen als een groeidocument. Door ervaring hiermee op te doen, kunnen we dit model verder gaan uitwerken.

 

Het ondersteuningsprofiel beschrijft datgene wat wij als school uw kind aan ondersteuning bieden. U kunt deze lezen op de website onder: onze school/ons onderwijs/onze documenten. 

 

Vrijwel alle aspecten die in het ondersteuningsprofiel benoemd worden ervaren we als voldoende tot goed aanwezig.

 
De ontwikkelpunten voor een volgend jaar staan ook beschreven in ons jaarplan en in de jaarlijkse schoolgids.

 
De jaarlijkse schoolgids kunt u ook vinden op de website onder: onze school/ons onderwijs/onze documenten. U kunt hiervan ook een papieren versie vragen aan de directie.