Ouderbetrokkenheid

Onderwijs is een deel van de opvoeding. Regelmatig contact met ouders of verzorgers van onze leerlingen is daarom zeer belangrijk. Alleen zo kunnen beide taken zo veel mogelijk op elkaar afgestemd worden. De contacten vinden op allerlei manieren plaats: op informatieavonden, in de ouderraad en medezeggenschapsraad, in werkgroepen. Dus: overleggen over het schoolbeleid, een sporttoernooi begeleiden of een feest organiseren. Er zijn genoeg mogelijkheden en een levendige samenwerking betekent: een flinke steun in de rug bij de onderwijsloopbaan van onze leerlingen.