Schoolgids, Jaarplan, Schoolplan, Schoolondersteuningsprofiel

In het Schoolplan, de Schoolgids en het Schoolondersteuningsprofiel vindt u meer informatie over De Schatkaart.

 

Schoolgids 2022-2023

Hier vindt u de schoolgids van 2022-2023. Deze gids bevat belangrijke informatie voor u als ouder om meer te weten over de gang van zaken op onze school.

 

Jaarplan 2021-2022

In het jaarplan 2021-2022 is te lezen welke ontwikkelingen er aan komen dit jaar, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, organisatie of personeel. Deze keuzes komen voort uit het schoolplan 2019-2023. 

 

Schoolplan 2019-2023

Hier vindt u het schoolplan van Openbare Basisschool De Schatkaart in Delft. Wij maken onderdeel uit van de stichting Librijn openbaar onderwijs Delft en Rijswijk.

 

In het schoolplan geven wij u inzicht in het (meerjaren)beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Het schoolplan legt een duidelijke relatie met het strategisch beleidsplan van Librijn (2019 t/m 2023). Het strategisch beleidsplan is vastgesteld voorafgaand aan het maken van dit schoolplan. In dit schoolplan vindt u ook wat we per jaar doen. Hier kan iets aan veranderd worden in de komende jaren, enkel met instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en team zijn vertegenwoordigd. Bij de jaarlijkse evaluatie van de school kijken we naar de onderwerpen en doelen die zijn omschreven in het schoolplan.

 

Bij de totstandkoming van het schoolplan zijn diverse geledingen van de school betrokken.: MR, ouders, leerlingen en leden van het team. Wij vinden het belangrijk dat het schoolplan een document is dat breed gedragen wordt en willen iedereen bedanken voor het meedenken en de inbreng.

 

Met een vriendelijke groet,

 

Namens De Schatkaart,

 

Marc Briek

Schoolleider

OBS De Schatkaart

 

Wat is een schoolplan?

Een schoolplan is een document waarin een school eens in de 4 jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft. In het schoolplan beschrijft elke afzonderlijke school welke aspecten van kwaliteit zij nastreven en op welke wijze zij voldoen aan de basiskwaliteit. 

De school zal daarom inzoomen op de wijze waarop het personeelsbeleid is ingericht en hoe het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel eruit ziet. Daarnaast zal een beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg een plek hebben in het huidige schoolplan.

Het schoolplan is gebaseerd op de strategische koers van de stichting Librijn. De strategische koers vormt de stip op de horizon en de school legt in het schoolplan uit op welke wijze zij daar komen én welke accenten zij leggen.

Vanuit dat schoolplan zal de school werken met jaarplannen en jaarevaluaties. Door deze evaluaties jaarlijks te doen, kunnen jaarplannen bijgesteld worden als doelen al eerder of juist nog niet behaald zijn. Hierover gaan bestuur en scholen in gesprek.

Op deze wijze is er zicht op de bereikbaarheid van de strategische koers en hetgeen meegenomen moet worden naar een volgende planperiode.

 

Schoolondersteuningsprofiel

Download: schoolondersteuningsprofiel (PDF)